حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷

خلاصه خبر

تاریخ انتشار : 1397/03/19

حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷

حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷

حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷