حضور صنایع لوله سبز چابهار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران- 6 لغایت 9 مرداد ۹8